Belediye Meclisi 10 Mayıs'ta toplanıyor

AKYAZI BELEDİYESİ 10 MAYIS 2022 TARİHLİ  MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

  1- 05.04.2022 tarih ve 29 no' lu Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilerek görüşülen, Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 605 ada, 20 parsel no'lu 3326,30 m2 yüzölçümlü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "İdari Tesis Alanı" niteliğindeki taşınmazın üzerine Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından İmar mevzuatına göre hazırlanıp onaylanacak mimari projeye uygun olarak yapılması planlanan "Hizmet Binası ve Sosyal Tesis" ortak hizmet projesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. ve 75 (c) maddelerine istinaden gerçekleştirilebilmesi ve Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Belediyemiz arasında Protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin (g) bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili hazırlanan Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu.

 

2- 05.04.2022 tarih ve 26 no' lu Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilerek görüşülen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun diğer kuruluşlar ile ilişkiler başlıklı 75'inci maddesi "Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konular ile ilgili" İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanlarında diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte yapılması planlanan yapım, bakım ve onarım gibi her türlü ortak hizmet projeleri ve her türlü hizmet ile ilgili protokol ve sözleşme yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili hazırlanan Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu.

 

3- 05.04.2022 tarih ve 28 no'lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilerek görüşülen, Akyazı İlçesi, Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 107 ada 68 parsel üzerinde Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Satış Yeri ve Mezbaha) yapılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili düzenlenen İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 26.04.2022 tarihli ve 17032 sayılı yazıya istinaden, Pazarköy Mahallesini kapsayan 1/5000 Ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07. 2021 tarih ve 7/358 sayılı kararı ve 14.02.2022 tarih ve 2/107 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan İlçemiz Pazarköy Mahallesini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi hususu.

 

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 26.04.2022 tarihli ve 17031 sayılı yazıya istinaden, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi G25d08b4d pafta 44 ada 97 ve 352 ada 13 no'lu parsellerin durum haritası ve röleve ölçü krokisinde görüldüğü üzere tevhidi, tevhidinden sonra bedelsiz olarak yola terki; terkinden sonra 2 kısma ifrazı; ifrazından sonra oluşan 2 parselin taksim yapılmasına taksim sonucu oluşan parsellerden 351 ada 8 parsel Akyazı Belediyesi ve İlhan DEMİR adına taksimi 352 ada 15 parselin ise Haldun KA VASOĞLU ve müştereklerine taksim edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 22.04.2022 tarih ve 16847 sayılı yazıya istinaden, boş kadro (memur) değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

 

7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 22.04.2022 tarih ve 16848 sayılı yazıya istinaden, mevcut norm kadrolarımıza ilave olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hususu.

 

8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 26.04.2022 tarih ve 17081 sayılı yazıya istinaden, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İnönü Mahallesi, 348 ada 1 O parsel 327,03 m2 yüzölçümlü "arsa" niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e) fıkrası ile 2886 Sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde satılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesi hususu.

 

9- Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 26.04.2022 tarih ve 17014 sayılı yazıya istinaden, Belediyemiz 2021 Mali yılı kesin hesap cetvellerinin görüşülmesi hususu.

 

10- Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 27.04.2022 tarih ve 17204 sayılı yazıya istinaden, 08.10.2021 tarihli ve 70 no 'lu meclis kararı ile belirlenen 2022 yılına ait Belediyemiz Gelir Tarifesi ücretlerinin ekonomik şartlardan dolayı güncellenmesi hususu.

 

11- Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 29.04.2022 tarih ve 17252 sayılı yazıya istinaden, Belediyemiz projelerinde kullanılmak üzere 05.04.2022 tarihli ve 24 sayılı meclis kararı ile onaylanan 20.000.000,00-TL (yirmimilyontürklirası) kredi talebinin 2022 yılında hızla devam eden projelerde yetersiz gelmesi hasebiyle bahse konu meclis kararının iptal edilerek 30.000.000,00-TL ( otuzmilyontürklirası) tutarında kredi kullanılması ve bu hususta tüm yasal iş ve işlemlerle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi

 

Not:Meclis Toplantısı 10 Mayıs 2022 Salı günü Saat 14:00’te Akyazı Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır.

- Akyazi.net , Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.akyazi.net/haber/10086515/belediye-meclisi-10-mayista-toplaniyor